OGÓLNE WARUNKI UMÓW

OGÓLNE WARUNKI UMÓW webvertigo.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki, o ile zawarta umowa nie stanowi inaczej mają zastosowanie do wszystkich umów, dotyczących świadczenia usług zawieranych przez Webvertigo.pl Helisa Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 5272823333, REGON: 368497550 KRS: 0000698706.
 2. Ogólne warunki umów określają wzajemne prawa i obowiązki podmiotów będących Stroną w w/w umowach oraz zasady i warunki świadczenia usług.
 1. Ogólne warunki umów, zwane dalej również „OWU” – o ile zawarta umowa nie stanowi inaczej są integralną częścią umów zawieranych z Webvertigo.pl Helisa Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 5272823333, REGON: 368497550 KRS: 0000698706.
 2. Użyte w niniejszych OWU definicje oznaczają:
 3. Wykonawca – Webvertigo.pl Helisa Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 5272823333, REGON: 368497550 KRS: 0000698706.
 4. Zamawiający – podmiot będący drugą stroną zawartej umowy, w szczególności osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Wykonawcy,
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana z Zamawiającym w języku polskim
 6. Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w oparciu o niniejsze OWU,
 7. Oferta – przedstawienie warunków wykonania usługi Zamawiającemu, m.in. określenie rodzaju usługi, zakresu świadczeń, ceny, sposobu płatności i terminu realizacji oraz innych zasad realizacji zamówienia w zgodzie z niniejszymi OWU,
 8. Akceptacja oferty – akceptacja rodzaju usługi, ceny, sposobu płatności i pozostałych warunków realizacji zamówienia oraz niniejszych OWU, w celu zawarcia umowy,
 9. Zawarcie umowy – zaakceptowanie w formie pisemnej/elektornicznej warunków Oferty przedstawionej przez Wykonawcę i potwierdzenie przez Wykonawcę przyjęcia zamówienia do realizacji,
 10. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy,
 11. Informacje poufne – wszelkie informacje przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie ustnej lub pisemnej, dotyczące przekazanej Oferty lub zawartej umowy i ich warunków, które nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim,
 12. Strony – Zamawiający, Wykonawca,
 13. Siła wyższa – zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy etc.
 14. Ogólne warunki umów obowiązują od dnia Zawarcia umowy przez Strony.
 15. Postanowienia niniejszych OWU mogą zostać zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Umowy, a ogólnymi warunkami umów, zastosowanie mają postanowienia umowne.
 16. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWU okażą się nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień. Strony są wówczas związane prawami i obowiązkami o treści możliwie najbardziej oddającej cel gospodarczy nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.
 17. Wykonawca udostępnia niniejsze OWU nieodpłatnie za pośrednictwem strony Webvertigo.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie dokumentu.

§2. Oferta

 1. Wszelkie materiały promocyjne, katalogi, broszury, cenniki oraz inne dokumenty udostępniane przez Wykonawcę m.in. na stronie internetowej Webvertigo.pl, a także w inny sposób, mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie może na podstawie tych informacji domagać się od Wykonawcy zawarcia umowy na określonych warunkach.
 1. Oferta skierowana bezpośrednio do Zamawiającego zawiera odpowiednią specyfikację Usług, właściwy ich opis oraz cenę i pozostałe warunki realizacji Umowy. Indywidualne skierowanie Oferty przez Wykonawcę do Zamawiającego oraz jego potwierdzenie otrzymania wspomnianej Oferty ma charakter wiążący w przypadku przyjęcia przez Zamawiającego Oferty.
 2. Wszelkie przypadkowe błędy oraz oczywiste omyłki pisarskie znajdujące się w treści Oferty podlegają poprawie ze strony Wykonawcy i nie stanowią podstaw dla Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych w związku z powyższym.
 3. Do składania Ofert w imieniu Wykonawcy są upoważnieni tylko pracownicy Wykonawcy lub osoby w odpowiedni sposób umocowane (pełnomocnictwo pisemne) przez Wykonawcę. Wszelkie Oferty złożone przez osoby trzecie, których uprawnień Wykonawca nie potwierdzi na piśmie, nie są wiążące dla Wykonawcy.
 4. Domniemywa się, że osoba przyjmująca Ofertę złożoną przez Wykonawcę i tym samym zawierająca z nim Umowę, posiada umocowanie do reprezentacji Zamawiającego.

§3. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Stronami następuje poprzez pisemne/elektroniczne potwierdzenie oraz akceptację Oferty przedstawionej przez Wykonawcę przez Zamawiającego osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej/faksu lub poczty tradycyjnej (np. Poczty Polskiej) oraz potwierdzenie przez Wykonawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Wszelkie zmiany zawartej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej lub jednoznacznego porozumienia Stron za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
 3. Zamawiający nie może odstąpić o zawartej Umowy, bez pisemnej zgody Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za Usługi będące w nieodwracalnej fazie realizacji.
 4. Rezygnacja z zaakceptowanego przez Wykonawcę zamówienia bez pisemnej zgody Wykonawcy i tym samym rozwiązanie Umowy w trakcie jej realizacji, pociąga za sobą zobowiązanie Zamawiającego do pokrycia w całości wszelkich strat, jakie poniósł Wykonawca m.in. kosztów związanych z poniesioną pracą oraz innych szkód i wydatków poniesionych przez Wykonawcę.

§4. Przedmiot umowy

 1. W zależności od postanowień Umowy zawartej między Stronami, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego w oparciu o niniejsze OWU.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do prac dodatkowych, albo do wykonania prac w sposób odmienny od uregulowanego w niniejszych OWU, tylko w sytuacji, gdy postanowienia umowne zawarte w formie pisemnej między Stronami, zawierają takie dyspozycje.
 3. Wiążąca specyfikacja Usług określana jest w Ofercie skierowanej bezpośrednio do Zamawiającego.
 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji Usług, jeśli jest to wymagane w celu dostosowania się do zasad bezpieczeństwa lub innych wymuszonych przepisami prawa wymagań. Niemniej jednak zmiana specyfikacji Usług nie może w sposób istotny wpływać na ich jakość, wydajność oraz zastosowanie.

§5. Warunki świadczenia usług

 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Zamawiającemu zgodnie z zawartą Umową i niniejszymi OWU, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionej ceny za Usługi zgodnie z §8 i §9 OWU, chyba że Umowa między Stronami zawiera odmienne uregulowania.
 1. Wykonawca zobowiązuję się do dołożenia należytej staranności przy realizacji swoich zobowiązań związanych ze świadczeniem Usług.
 2. Zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis: Sklep internetowy -usługa świadczona przez Wykonawcę, polegająca na wykonaniu na rzecz Zamawiającego systemu informatycznego, na bazie WordPress, pozwalającego na oferowanie do sprzedaży w sieci Internet produktów i usług Zamawiającego.
 1. Strona WWW -usługa, polegająca na wykonaniu na rzecz Zamawiającego systemu informatycznego wraz z projektem graficznym Strony www, na bazie WordPress, pozwalającym na prezentację danych w Internecie.
 2. Reklama Google Ads – usługa polegająca na przygotowaniu lub/i poprowadzeniu kampanii reklamowej Google Ads.
 3. Pozycjonowanie SEO – usługa polegająca na przygotowaniu kampanii marketingowej na wybrane słowa kluczowe, w zakres usługi wchodzą, działania optymalizacyjne na stronie www w Panelu WordPress, analiza oraz raportowanie zmian pozycji strony na wybrane słowa kluczowe.
 4. Inna usługa IT -usługa świadczona przez wykonawcę polegająca na wykonaniu na rzecz zamawiającego usług informatycznych.
 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługi, o których mowa w pkt. 3 a) i b) niezależnie od wybranego pakietu, w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy oraz dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych informacji i materiałów, w tym ewentualnych wytycznych do realizacji Usługi.
 2. Strony uznają w/w termin 30 dni na wykonanie Usługi za zachowany, jeżeli Wykonawca w tym terminie zgłosi Zamawiającemu gotowość do jej odbioru.
 3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Usługi, skutkujących koniecznością jej zmiany lub modyfikacji, Wykonawca dokona tych zmian we wspólnie ustalonym przez Strony terminie. Konieczne poprawki i inne zastrzeżenia Zamawiający zobowiązany jest spisać w jednym dokumencie, na podstawie którego Wykonawca wprowadzi zmiany. Wszelkie dodatkowo zgłoszone uwagi, nieprzewidziane w ramach w/w dokumentu mogą być dodatkowo płatne.
 4. Opłata tytułem świadczenia Usług w ramach dostępnych pakietów, o których mowa w pkt. 4 a), b), c) i d), każdorazowo ustalana jest indywidualnie z Zamawiającym w zawartej Umowie.
 5. Każda ze Stron Umowy ma prawo do umieszczenia i opublikowania na liście referencyjnej swoich Klientów danych drugiej Strony (w szczególności nazwy firmy, logo, adresu oraz adresu www).
 6. Wykonawca ma prawo podpisać podstrony świadczonej Usługi na rzecz Zamawiającego tekstem „Projektowanie stron www” napisanym czcionką o rozmiarze maksymalnie 10 px stanowiącym odnośnik do Serwisu webvertigo.pl.

§6. Prawa i obowiązki Zamawiającego

 1. Zamawiający zobowiązany jest do korzystania z Serwisu webvertigo.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Zamawiający ma prawo do korzystania z Usług wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy oraz cenniku na stronie Serwisu webvertigo.pl
 3. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego oraz do podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) i ochrony swoich danych identyfikacyjnych (nazwy użytkownika/adresu e-mail oraz hasła).
 1. Zamawiający zobowiązuje się korzystać z Usług zgodnie z ich powszechnie akceptowanym przeznaczeniem.
 2. Niedozwolone jest przekazywanie przez Zamawiającego za pośrednictwem świadczonych Usług, treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne jak i moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 3. Niedozwolone jest przekazywanie przez Zamawiającego za pośrednictwem świadczonych Usług, treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej osób trzecich, a także treści mających charakter SPAMU, np. niezamówione wiadomości, nielegalne oprogramowania lub informacje na temat ich pozyskania.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do powstrzymania się od wykorzystywania Usług dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe, upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych lub wiedzy służącej tworzeniu wirusów komputerowych i innego złośliwego oprogramowania oraz treści instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phreackingu.
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które są niezgodne z charakterem i przeznaczeniem oraz naruszają postanowienia niniejszych OWU.
 6. Zamawiający zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 7. Zamawiający zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” itp.).
 8. Zamawiający może dokonać cesji świadczonych na jego rzecz Usług osobie trzeciej tylko w całości, przekazując Wykonawcy dyspozycję cesji praw na nowego właściciela. Nowy właściciel zobowiązany jest znać i zaakceptować postanowienia niniejszych OWU. Zabrania się udostępniać lub dokonywać cesji części Usługi, o ile indywidualne ustalenia między Zamawiającym, a Wykonawcą nie przewidują takiej możliwości.
 9. Każdy Zamawiający może zgłaszać na adres e-mail: kontakt@webvertigo.pl wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszych OWU.

§7. Prawa i obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego zgodnie z zawartą Umową i niniejszymi OWU.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Niniejszy zapis nie dotyczy konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszych OWU, którymi Zamawiający jest związany, a także parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji obowiązujących dla danej Usługi, w szczególności w przypadku wykorzystywania Usług do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, Wykonawca może zablokować świadczone na rzecz Zamawiającego Usługi.
 4. W przypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązków nałożonych na niego w drodze zawartej Umowy lub przez postanowienia niniejszych OWU,
 • wstrzymania świadczenia jakichkolwiek Usług na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją Umowy,
 • odstąpienia od zawartej z Zamawiającym umowy,
 • dochodzenia należnych mu kwot na drodze postępowania polubownego,
 • dochodzenia należnych mu kwot na drodze postępowania sądowego.
 1. Wykonawca może odstąpić od Umowy w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 • występowania opóźnienia w uiszczaniu opłat przez Zamawiającego,
 • wykorzystywania Usług dla publikowania treści, które są niepożądane przez Wykonawcę i zakazane przez niniejsze OWU lub których publikowanie może powodować ryzyko odpowiedzialności cywilnej lub karnej,
 • wykorzystywania Usług dla publikowania treści, które mogą szkodzić opinii Wykonawcy lub jakości Usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz innych Zamawiających,
 • wykorzystywania Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem, w tym przede wszystkim w sposób naruszający postanowienia zawartej Umowy i niniejszych OWU.
 1. Wykonawca może odstąpić od Umowy zawartej z Zamawiającym, będącym konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli mimo stosownego wezwania nie zaprzestaje on praktyk, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę informacji o korzystaniu przez Zamawiającego z Usług w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca ma prawo przekazać dane kontaktowe Zamawiającego właściwym organom władzy publicznej.

§8. Cena

 1. Ceny Usług świadczonych przez Wykonawcę są przekazywane Zamawiającemu w bezpośrednio skierowanej Ofercie i obowiązują w dniu przekazania Oferty, do czasu pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę o ich zmianie.
 2. Wszelkie zmiany cen mogą być dokonane tylko poprzez pisemne uzgodnienie oraz zaakceptowanie ich wymiaru przez Wykonawcę.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz do pisemnego poinformowania o tym Zamawiającego.
 4. Umowy zawarte przed wejściem zmian, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie Zawarcia umowy.
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do udzielania Zamawiającym rabatów procentowych lub kwotowych na poszczególne Usługi. O przydzielonych rabatach decyduje Wykonawca.
 6. Ceny wyrażone w Ofercie są cenami netto, nie zawierają podatku VAT, akcyzy, wszelkich podatków od sprzedaży lub opłat o podobnym charakterze, które nakładane i pobierane są przez właściwe organy podatkowe, a które Zamawiający jest zobowiązany przekazać na rzecz Wykonawcy – o ile będą należne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§9. Warunki płatności i rozliczeń

 1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za świadczone Usługi na konto bankowe i w terminie wskazanym przez Wykonawcę w zawartej Umowie. Termin płatności w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury VAT.
 2. Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zaświadczenia potwierdzającego jego wypłacalność. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca może dokonać jego wstrzymania do czasu, kiedy Zamawiający przekaże w/w zaświadczenie, w szczególności jeśli Wykonawca nie będzie przekonany co do wypłacalności Zamawiającego.
 3. Strony mogą ustalić na podstawie odrębnej pisemnej umowy inne warunki płatności. Umowa taka uznawana jest za ważną, jeśli zarówno Wykonawca jak i Zamawiający ją zaakceptują oraz podpiszą.
 4. Zapłata za świadczone przez Wykonawcę Usługi, uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków pieniężnych na jego rachunek bankowy wskazany w wystawionej fakturze VAT.
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek w przypadku opóźnienia się z płatnością Zamawiającego, chociażby nie poniósł żadnej szkody i opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Zamawiający odpowiedzialności nie ponosi. Wysokość odsetek liczona będzie od kwoty zaległego wynagrodzenia wynikającego z faktury VAT.
 6. Jeżeli Zamawiający popadnie w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury VAT, Wykonawca ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Zamawiającego z tytułu jakiejkolwiek faktury VAT, w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienie dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 Kodeksu cywilnego. Jednocześnie Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 7. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za świadczone Usługi także wtedy, gdy Zamawiający nie odbierze Usługi w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę lub odmówi odbioru Usługi z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub też w sytuacji, gdy Wykonawca nie mógł zrealizować Usługi z przyczyn dotyczących Zamawiającego, a sam gotów był ją wykonać.
 1. W przypadku rozwiązania Umowy w trakcie jej realizacji z przyczyn niedotyczących Stron (m.in. co najmniej 1-miesięcznego braku kontaktu ze strony Zamawiającego), Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonanych prac nad realizacją Usługi.
 2. W celu realizacji postanowień zawartych w umowie, Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. Faktury przesyłane i udostępniane są na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającej jego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Zamawiającego z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

§10. Reklamacja

 1. Zamawiający może złożyć reklamację, jeżeli Usługi świadczone przez Wykonawcę nie są realizowane przez Wykonawcę lub są realizowane niezgodnie z zawartą Umową lub postanowieniami niniejszych OWU.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej; imię i nazwisko Zamawiającego, jego adres poczty elektronicznej e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Wykonawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Wykonawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Zamawiającego reklamacji w przeciągu 14 dni od zgłoszenia.
 5. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy po upływie wskazanego w pkt 4 niniejszego paragrafu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. Powyższe dotyczy wyłączenie konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku

– Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

 1. Reklamacje należy zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@webvertigo.pl
 2. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.

§11. Odstąpienie od umowy

 1. Zawierając umowę, Zamawiający będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przez Wykonawcę, niezwłocznie po dokonaniu płatności, bez oczekiwania na upływ 14 – dniowego terminu do odstąpienia od Umowy. Tym samym, nie przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

§12. Ograniczenia w świadczeniu usług

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Usług świadczonych przez Wykonawcę, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności oraz serwisem technicznym. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. W przypadku konieczności odłączenia dostępu do części Usług, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Zamawiających z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez wiadomość e-mail.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia dostępu do Usług świadczonych na rzecz Zamawiającego, o ile konieczność taką powodują względy awarii sprzętu, łącza, oprogramowania itd.
 4. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Usług.
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Zamawiającego z wszystkich lub niektórych Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli wskutek działania przez Zamawiającego może dojść do:
 • spowodowania przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez Wykonawcę,
 • wystąpienia prawdopodobieństwa znacznego pogorszenia jakości Usług świadczonych dla pozostałych Zamawiających,
 • wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania awarii,
 • nieprzestrzegania niniejszych OWU.
 1. W przypadku Zamawiającego będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zamiarze oraz przyczynie przystąpienia do działań określonych w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku zablokowania przez Wykonawcę dostępu do Usługi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca może odblokować dostęp do poszczególnych Usług po otrzymaniu przesłanego za pośrednictwem poczty e-mail, wniosku o odblokowanie Usługi i stwierdzeniu zaprzestania naruszania przez Zamawiającego niniejszych OWU.

§13. Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody i tym samym wysokość roszczenia Zamawiającego, nie może przewyższać wartości świadczonych Usług.
 3. Wykonawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
 • niezawinionego przez Wykonawcę braku dostępności i ciągłości Usług,
 • działania Siły wyższej,
 • nieprawidłowego wykorzystywania udostępnionych Usług,
 • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przez Zamawiającego,
 • nieotrzymania poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 • wykorzystania udostępnionych Zamawiającemu informacji autoryzujących dostęp do Usług przez podmioty trzecie (np. udostępnienie hasła osobom trzecim),
 • działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Wykonawca nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec.
 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej wobec Zamawiającego w przypadku utraty zysku lub pogorszenia kondycji finansowej jego firmy w związku z realizowaną Umową.
 2. Wykonawca nie odpowiada w stosunku do osób trzecich za jakiekolwiek działania Zamawiającego niezgodne z prawem przy wykorzystywaniu świadczonych na jego rzecz Usług.
 3. Za wszelkie szkody poniesione przez Wykonawcę lub osoby trzecie, a powstałe w wyniku naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszych OWU lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odpowiada Zamawiający.
 4. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami odszkodowań, kar, postępowań, napraw technicznych i innych, będących konsekwencją jakiegokolwiek postępowania Zamawiającego niezgodnego z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszych OWU.
 5. Wykonawca nie ponosi wobec Zamawiających naruszających postanowienia zawartej Umowy lub niniejszych OWU, odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.
 6. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody lub koszty spowodowane przez jego nieprawidłowe, niedbałe lub nieuprawnione korzystanie z Usług i związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody spowodowane przez Zamawiającego.
 7. Wykonawca nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Zamawiającemu korzystanie z Usług. W szczególności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z realizacją celów poszczególnych Usług oraz problemy techniczne związane z nieprawidłowościami po stronie Zamawiającego.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo Wykonawca został powiadomiony lub posiadał wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków Umowy takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności.
 9. Zamawiający zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody wyrządzone Wykonawcy w związku z naruszeniem postanowień niniejszych OWU, włącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich.
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania w stosunku do Zamawiających, będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. W przypadku Usług świadczonych na rzecz konsumentów, odpowiedzialność Wykonawcy jest regulowana przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

§14. Poufność

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy szczegółowych warunków współpracy w związku z zawartą Umową i świadczonymi przez Wykonawcę Usługami.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania uzyskanych informacji i dokumentów jedynie w zakresie niezbędnym do należytego i prawidłowego świadczenia Usług.
 3. Strony zobowiązują się do chronienia i nieujawniania Informacji poufnych osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego polecenia drugiej Strony lub jej pisemnej zgody.
 4. Poufność obowiązuje w okresie trwania Umowy, oraz w okresie 10 lat po jej ustaniu, niezależnie od sposobów jej zakończenia.
 5. Powyższe nie dotyczy przypadków związanych z rozwiązywaniem ewentualnych sporów pomiędzy Stronami, o ile ma to na celu ochronę ich interesów.
 6. Strony w szczególności zobowiązują się do:
 • nieujawniania Informacji poufnych osobom trzecim,
 • nieużywania Informacji poufnych do innych celów niż przewiduje to niniejsze OWU lub zawarta między Stronami Umowa,
 • niekopiowania ani nieudostępniania Informacji poufnych.
 1. Punkt 6 niniejszego paragrafu ma zastosowanie także do pracowników, podwykonawców oraz osób pozostających w stosunku współpracy z Zamawiającym.
 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, pozostające w stosunku współpracy z Zamawiającym.
 1. W wypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszego paragrafu jest on odpowiedzialny za naprawienie szkody poniesionej przez Wykonawcę wskutek tego naruszenia, na zasadach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Strony mogą ujawniać informacje poufne:
 • swoim pracownikom i podwykonawcom, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy,
 • organom państwowym jeśli takowe wyrażą zainteresowanie pozyskaniem informacji uznanych za poufne,
 • osobom trzecim o ile tego typu możliwość przewiduje zawarta między Stronami Umowa lub niniejsze OWU.

§15. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Zamawiającego, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych. Udostępnianie danych osobowych, możliwe jest tyko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody od osób których dane dotyczą
 2. Zamawiającemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (RODO) w szczególności ma on prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Zamawiającego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

§16. Prawa autorskie

 1. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa w ramach wybranego pakietu i ustalonego wynagrodzenia, majątkowe niewyłączne prawa autorskie do świadczonej Usługi, określone w art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) z chwilą odbioru i dokonania przez Zamawiającego zapłaty za Usługę. Przeniesieniu podlegają wszystkie posiadane przez Wykonawcę majątkowe prawa autorskie do wykonanej Usługi.
 2. Wykonawca po wykonaniu i odebraniu Sklepu internetowego/Strony WWW przez Zamawiającego, nie ponosi odpowiedzialności za poprawność jej działania w przypadku jakiejkolwiek ingerencji ze strony Zamawiającego w kod źródłowy oprogramowania serwisu internetowego.
 3. Zamawiający oświadcza, że wszelkie przekazane przez niego materiały do umieszczenia na Stronie WWW lub Sklepie internetowym są legalne, a Zamawiający posiada do nich prawa autorskie i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności w przypadku gdy Sklep internetowy/Strona WWW – wbrew oświadczeniu Zamawiającego – narusza prawo własności intelektualnej osób trzecich, Zamawiający zobowiązuje się zmodyfikować odpowiednio Usługę.

§17. Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas realizacji zawartych Umów.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej webvertigo.pl. Informacja o zmianie OWU, będzie przesyłana Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Usług.
 4. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich zawierania.
 5. Strony mają możliwość wyłączyć część z zapisów OWU na mocy porozumień i Umów zawartych w formie pisemnej dla konkretnego zdarzenia.
 6. Umowy zawierane przez Wykonawcę stanowią uzupełnienie niniejszych OWU i – o ile nie stanowią inaczej – nie wyłączają ich z zastosowania.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zapisy niniejszych OWU niezgodne z przepisami prawa, bądź tez uznane przez sądy prawomocnymi wyrokami za niezgodne z przepisami prawa tracą swoją moc wiążącą. Powyższe nie wyłącza jednak z zastosowania pozostałych zapisów znajdujących się w OWU.
 3. Niniejsze OWU regulowane oraz interpretowane są według przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Wszelkie treści i znaki graficzne udostępniane na stronie webvertigo.pl podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Wykonawcy.
 5. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania w/w treści bez pisemnej zgody Wykonawcy. Dotyczy to przede wszystkim wszelkich treści pisanych jak i zdjęć oraz innych materiałów graficznych.
 6. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Wykonawcy jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 7. Wszelkie spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 8. Zapis pkt 13 niniejszego paragrafu, nie dotyczy Zamawiających będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), dla których właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Zamawiający może dochodzić roszczeń wobec Wykonawcy na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
 10. Niniejsze OWU regulowane oraz interpretowane jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. OWU obowiązuje od dnia 01 czerwca 2021 roku.
Zacznij czat
1
Masz jakieś pytania?
Cześć!
Jak mogę Ci pomóc?